ul.Chełmońskiego 10, 51-630 Wrocław 71 372-98-82

Klauzula poufności korespondencji

Przesłany Państwu e-mail wraz z załącznikiem lub załącznikami zawiera informacje poufne, objęte tajemnicą handlową lub służbową FLOCK Joanna Boksa. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja inne ujawnianie lub wykorzystanie tego e-maila lub jego załączników, czy też zawartych w nich informacji jest zabronione i traktowane będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów przywołanej ustawy. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera.